Alapszabályunk

 

Az Alsószeli Ifjúsági Klub - ALSZIK polgári társulás alapszabálya

 

1. cikkely
Alapvető rendelkezések

1/ A polgári társulás neve:
Dolnosalibský mládežnícky klub, (magyarul: Alsószeli Ifjúsági Klub – ALSZIK)

2/ A társulás székhelye:
925 02, Dolné Saliby 195. Sz.

2. cikkely
A társulás célja és tevékenysége

A társulás céljai:
- összetartó kollektíva kiépítése az alsószeli fiatalság körében,
- szabadidejük megszervezése,
- a község sport- és kulturális életének fellendítése

A társulás tevékenysége:
- Kulturális, szakmai rendezvények és szemináriumok megrendezése
- Sportrendezvények szervezése a községben
- Partnerkapcsolatok kiépítése más ifjúsági szervezetekkel
- Tudományos- népszerűsítő utak szervezése

3. cikkely
Tagság

1. A társulás tagja lehet minden 16 évnél idősebb természetes vagy jogi személy, aki egyetért a társulás alapszabályával és céljaival.
2. A tagfelvételről a társulás közgyűlése dönt az írásbeli jelentkezés alapján.
3. A tagság a tagfelvétel napjával jön létre.
4. A tagságot igazoló dokumentum, a társaság tagjainak jegyzőkönyvébe való bejegyzés.
5. A tagság megszűnése:
- kilépéssel – a tagság azon a napon szűnik meg, amikor a tag kilépéséről szóló bejelentést a társulás elnökségének kézbesítik
- kizárással – a tagság azon a napon szűnik meg, amikor az elnökség a szavazatok többsége alapján döntést hoz a tag kizárásáról
- a tag elhalálozásával, ill. a jogi személy megszűnésével
- a társulás megszűnésével.

4. cikkely
A tagok jogai és kötelességei

1. A tag elsődleges jogai közé tartozik:
- részt venni a társulás tevékenységében,
- választani és 18 éves korától megválasztatni a társulás szerveibe,
- kezdeményezésekkel fordulni a társulás szerveihez és kikérni azok véleményét,
- értesülni a társulás szerveinek döntéseiről.
2. A tag kötelességei közé tartozik:
- betartani a társulás alapszabályát,
- teljesíteni a társulás szerveinek határozatait,
- aktívan közreműködni a társulás tevékenységében.

5. cikkely
A társulás szervei

A társulás szervei a következők:
- közgyűlés
- elnökség
- képviseleti szerv
- felügyelő tanács

6. cikkely
A társulás közgyűlése

1. A közgyűlés a társulás legfelsőbb szerve, amely a társulás minden tagját magában foglalja.
2. A közgyűlés főleg:
- jóváhagyja a társulás alapszabályát, annak változásait és kiegészítéseit,
- megválasztja és visszahívja az elnökség tagjait,
- jóváhagyja a tevékenység tervét, az éves beszámolót
- jóváhagyja a költségvetést és a gazdálkodásról szóló beszámolót,
- dönt a társulás megszűnéséről.

3. A közgyűlés ülését az elnökség hívja össze szükség szerint, legalább évi egy alkalommal.  Az elnökség akkor is összehívja a közgyűlést, ha azt a tagoknak legalább a fele kéri. A közgyűlés akkor határozatképes, ha jelen van az összes tag több mint fele.

7. cikkely
Elnökség

1. Az elnökség a társulás végrehajtó szerve, amely tevékenységéért a közgyűlésnek felel. Irányítja a társulás tevékenységét a közgyűlés ülései közti időszakban.
2. Az elnökségnek legalább 3 tagja van, működési idejük három év. Az elnökség negyedévenként legalább egyszer ül össze. Üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az elnökség egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg döntéseit.
3. Az elnökség főleg:
- tagjai közül elnököt választ, illetve visszahívja őt,
- irányítja és biztosítja a társulás tevékenységét,
- összehívja, és tartalmilag előkészíti a közgyűlés üléseit,
- kidolgozza a munkatervet és a tevékenységről szóló beszámolót, a költségvetési javaslatot és a társulás gazdálkodásáról szóló beszámolót,
- dönt a társulás tagjainak felvételéről és kizárásáról.
4. Az elnökség a tevékenység biztosítása érdekében:
- titkárságot létesíthet, titkárságvezetőt nevezhet ki.


8. cikkely
Képviseleti szerv

1. A társulás képviseleti szerve az elnök, aki kifelé képviseli a társulást.
2. Felel a társulás gazdálkodásáért.
3. Az elnök hívja össze, és vezeti az elnökség üléseit.

9. cikkely
Felügyelő tanács

1. A felügyelő tanács a társulás ellenőrző szerve, amely tevékenységéért a Közgyűlésnek felel.
2. A felügyelő tanácsban betöltött tagság nem egyeztethető össze az elnökségi tagsággal.
3. A felügyelő tanácsnak legalább három tagja van, akik maguk közül elnököt választanak. Évente legalább egy alkalommal üléseznek. Üléseiket az elnök hívja össze és vezeti. A felügyelő tanács akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit a jelenlevő tagok szavazatainak többségével hozza.
4. A felügyelő tanács főleg:
- ellenőrzi a társulás gazdálkodását, figyelmezteti az elnökséget a hiányosságokra, és megoldást javasol azok megszüntetésére,
- ellenőrzi az alapszabály és a belső rend betartását.

10. cikkely
A társulás gazdálkodása

1. A társulás ingó és ingatlan vagyonnal gazdálkodik.
2. A vagyon forrásai:
- ajándékok természetes személyektől, támogatások jogi személyektől idehaza és külföldön,
- a vagyon hozama,
- a társulás tevékenységének végrehajtásából eredő bevételek.

11. cikkely
A társulás megszűnése

1. A társulás önkéntes megszüntetéssel vagy más társulással való összeolvadással szűnik meg.
2. Amennyiben a társaság megszünteti önmagát, az elnökség felszámolót nevez ki.
3. A társulás felszámolásánál először ki kell fizetni a társulás minden kötelezettségét.
4. Felszámolás esetén a vagyont kizárólag közhasznú és karitatív célokra szabad felhasználni, vagy a jelen intézet jellegéhez hasonló célokra.

12. cikkely
Zárórendelkezések

1. Az alapszabály azon a napon lép életbe, amikor azt a Közgyűlés jóváhagyja.
2. A társulás azon a napon jön létre, amikor azt bejegyzik az SzK Belügyminisztériumában.

 

Alsószeli, 2001. 10.15.
Két db, egyenként 500,- Sk értékű okmánybélyeg fénymásolata
JUDr. Stanislav Bečica, az Általános Belső Felügyelet igazgatója, olvashatatlan aláírás

29. 10.2001
VVS/1-900/90-19117

Igazolom, hogy a bemutatott okirat szó szerint megegyezik a bemutatott eredeti példánnyal, amely 3 oldalból áll. A másolat teljes, változtatások, kiegészítések nem történtek. Galánta, 2004.06.4.
Katarína Kajosová, a jegyző megbízott munkatársa, olvashatatlan aláírás
JUDr. Otto Szabó közjegyző kör alakú pecsétje
A jegyző a hitelesítés végrehajtásával nem igazolja az iratban szereplő tények igaz voltát.


Tolmácszáradék:
Mint a magyar és a szlovák nyelv tolmácsa, akit a Bratislava-i Kerületi Bíróság döntése alapján neveztek ki 1995. 9.28-án, igazolom, hogy a fordítás azonos a csatolt okirat szövegével.


1. sz. jegyzőkönyv

az Alsószeli  Ifjúsági Klub, Polgári Társulás  Közgyűlésének üléséről


Alsószeli, 2001.10.14.


A közgyűlés tagjai:

1. Puskás Attila
2. Madová Lívia
3. Dobri Juraj
4. Seresová Viktória
5. Pukkai Tibor
6. Osztényiová Anikó
7. Seres Attila
8. Ing. Kovács Ľudovít

(Lásd a jelenléti ívet a mellékletben)

A Közgyűlés programpontjai:
1. Az Alsószeli Ifjúsági Klub Polgári Társulás elnökének megválasztása.

1.sz. pont
A Polgári Társulás elnökének megválasztása
Előadta Puskás Attila, a polgári társulás tagja.
A közgyűlés a téma megtárgyalása után megválasztotta az elnököt. Az Alsószeli Ifjúsági Klub Polgári Társulás elnöke

                     Ing. Kovács Ľudovít
lett.

A szavazás eredménye:  igen: 7                    nem: 0                tartózkodott: 1


A jegyzőkönyvet lejegyezte: Ing. Kovács Ľudovít, olvashatatlan aláírás
A jegyzőkönyv hiteléül: Puskás Attila

Igazolom, hogy a bemutatott okirat szó szerint megegyzeik a bemutatott eredeti okirattal, amely 1 oldalból áll. A másolat teljes, váloztatások, kiegészítések nem történtek. Galánta, 2004.06.4. Katarína Kajosová, a jegyző megbízott munkatársa. Olvashatatlan aláírás. A közjegyző kerek pecsétje. A jegyző a hitelesítés végrehajtásával nem igazolja az okiratban szereplő tények igaz voltát.


Tolmácszáradék:
Mint a magyar és a szlovák nyelv tolmácsa, akit a Bratislava-i Kerületi Bíróság döntése alapján neveztek ki 1995.9.28-án, igazolom, hogy a fordítás megegyezik a csatolt okirat szövegével.
1.sz. jelenléti ív

az Alsószeli Ifjúsági Klub
Közgyűlésének üléséről


Sorsz. Név              Aláírás
     1 Puskás Attila Olvashatatlan
     2 Madová Lívia Lívia Madová s.k.
     3 Dobri Juraj Olvashatatlan
     4 Seresová Viktória Olvashatatlan
     5 Pukkai Tibor Olvashatatlan
     6 Osztényiová Anikó Olvashatatlan
     7 Seres Attila Olvashatatlan
     8 Ing. Kovács Ľudovít Olvashatatlan


Igazolom, hogy a bemutatott okirat szó szerint megegyezik a bemutatott eredeti példánnyal, amely 1 oldalból áll. A másolat teljes, változtatások, kiegészítések nem történtek.
Galánta, 2004.06.4. Katarína Kajosová, a jegyző megbízott munkatársa. Olvashatatlan aláírás. JUDr. Szabó Ottó közjegyző kerek körpecsétje. A jegyző a hitelesítés végrehajtásával nem igazolja az okiratban szereplő tények igaz voltát.

 

Tolmácszáradék:
Mint a magyar és a szlovák nylev tolmácsa, akit a Bratislava-i Kerületi Bíróság döntése alapján neveztek ki 1995.9.28-án, igazolom, hogy a fordítás azonos a csatolt okirat szövegével.

 

Plakát - 2023

Névnapok

Tegnapelőtt : Alajos, Leila
Tegnap : Paulina
Ma : Zoltán
Holnap : Iván
Holnapután : Vilmos